Programy i akcje profilaktyczne

Akcje profilaktyczne

 Działania profilaktyczne w II półroczu 2012 / 2013
Przeprowadzono zajęcia psychoedukacyjne w zakresie profilaktyki cyberprzemocy: „Bezpieczne korzystanie z Internetu”
„Jak chronić swoje dane i wizerunek w Sieci”
„Uzależnienie od Internetu – poważne ryzyko”

Przeprowadzono badania ankietowe, dotyczące bezpieczeństwa i samopoczucia uczniów na terenie szkoły.
Zorganizowano we współpracy z Samorządem Uczniowskim Akademię podsumowującą obchody Roku Korczaka – mającą na celu propagowanie praw dziecka i praw człowieka oraz przeciwdziałanie dyskryminacji

Przeprowadzono lekcje wychowawcze i profilaktyczne na tematy takie jak: zdrowy tryb życia; używki; przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym; anoreksja i inne zaburzenia odżywiania; Energy drink – hit czy kit; przyczyny i skutki nałogów i wiele innych…

Propagowano ideę wolontariatu. Uczniowie Gimnazjum i Samorząd Uczniowski
zaangażowali się w szereg inicjatyw i działań na rzecz wychowanków OREW’u (Jasełka, wernisaż fotografii, spotkania integracyjne, Olimpiada Specjalna i wiele innych)
Wspierano i rozwijano ideę tolerancji i integracji z osobami niepełnosprawnymi poprzez systematyczną współpracę z kadrą i działania na rzecz wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego.

Zorganizowano wycieczkę do Teatru Rozrywki w Chorzowie na spektakl profilaktyczny „Our House” dla uczniów klas III Gimnazjum.

Prowadzono akcje prozdrowotne takie jak:
 Zabawowe formy atletyki terenowej Ogólna wytrzymałość biegowa
 Marszobieg terenowy
 Piesze wycieczki Terenowy tor przeszkód Nordic walking

Organizowano dzień sportu i integracyjne turnieje sportowe wewnątrz klas. Wspierano rozwój kultury fizycznej uczniów, uczono zdrowej rywalizacji pozbawionej zachowań agresywnych
Zorganizowano Tydzień Ziemi, w trakcie którego uczniowie poznawali zagadnienia dotyczące zdrowia, ochrony środowiska naturalnego, prawidłowego odżywiania i racjonalnego gospodarowania.
Zorganizowano warsztaty antystresowe dla uczniów klas III Gimnazjum tuż przed egzaminem, we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Mikołowie

Przeprowadzono w klasach gimnazjalnych warsztaty na temat bezpiecznego korzystania z Sieci i ochrony wizerunku w Internecie we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Mikołowie

Prowadzono badania socjometryczne w klasach Szkoły Podstawowej:
„Plebiscyt życzliwości i niechęci”, a ponadto zorganizowano zajęcia integracyjne takie jak: „Budowanie dobrych relacji koleżeńskich”
Prowadzono profilaktykę zdrowotną w trakcie lekcji biologii:
 Higiena i choroby skóry
 Choroby aparatu ruchu
 Pokarm – budulec i źródło energii
 Choroby i higiena układu pokarmowegoDziałania profilaktyczne w I półroczu 2012 / 2013
Zrealizowano zajęcia integracyjne dla zespołów klasowych.
„Ustalamy zasady dobrego koleżeństwa”
„Dbamy o dobry klimat w klasie”
„Możemy być zgranym zespołem klasowym” zajęcia

Prowadzono zajęcia dla zespołów klasowych z zakresu profilaktyki konfliktów i agresji rówieśniczej.
Realizowano działania z zakresu profilaktyki cyberprzemocy (lekcje, gazetki, pogadanki).
Zorganizowano spektakl edukacyjno-profilaktyczny dla klas I-III SP oraz OP pt. „Pinokio” z oferty Impresariatu Artystycznego Rondo z Krakowa


Przeprowadzono lekcje wychowawcze i profilaktyczne dotyczące zdrowego stylu życia; używek oraz przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym.
Propagowano idee Światowego Dnia Rzucania Palenia


Podjęto działania w ramach Roku Korczaka propagujące prawa dziecka i myśl pedagogiczną Starego Doktora. Opracowano gazetkę dotyczącą praw dziecka w ramach kampanii „Nie ma dzieci- są ludzie”. Przeprowadzono konkurs „Skrzynka dobrych uczynków” oraz wystawę prac „Serca przepełnione dobrocią”.

Wspierano i rozwijano ideę tolerancji i integracji z osobami niepełnosprawnymi w ramach współpracy z kadrą i działań na rzecz wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego

Realizowano zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej dla uczniów Gimnazjum.

Propagowano założenia kampanii „W którym świecie żyjesz”.
Opracowano gazetkę dotyczącą bezpieczeństwa w Internecie, prowadzono zajęcia profilaktyczne dla uczniów.

Uczniowie Gimnazjum zostali objęci zajęciami wprowadzającymi w problematykę wieku dojrzewania oraz edukacji seksualnej.

Zorganizowano dla uczniów klas piątych warsztaty „Jak się uczyć” przeprowadzone przez pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie.

Podejmowano ciekawe inicjatywy i organizowano imprezy szkolne, m.in. kiermasz świąteczny, klasowe spotkania opłatkowe, jasełka, wycieczki, Dzień Pluszowego Misia.


Angażowano się w akcje charytatywne:
• organizacja pomocy na rzecz pacjentów katowickiego hospicjum Cordis
• „Chodź, pomaluj im świat!” skierowana do pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach- Ligocie.
• „Każdy znaczek wspiera misję”


Przeprowadzono diagnozę gotowości szkolnej uczniów klas pierwszych oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. W procesie diagnostycznym partnerami byli rodzice, którzy współpracowali z wychowawcami oraz psychologiem, logopedą i pedagogiem.


Prowadzono edukację proekologiczną w ramach zajęć lekcyjnych oraz inicjatyw szkolnych. Zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata” oraz happening „Dzień czystego powietrza”.

Organizowano warsztaty dla rodziców:
„Moje dziecko w klasie IV”
„Masażyk edukacyjno –relaksacyjny z wykorzystaniem elementów terapii taktylnej dr S. Masgutowej”


Organizowano prelekcje dla rodziców:
„Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.”, projekt „6- latek w szkole”,
prelekcja „Bezpieczeństwo w sieci” ,
prelekcja „W jaki sposób wspierać dobre relacje koleżeńskie dzieci.”
prelekcja „Napoje energetyzujące i ryzykowne zachowania młodzieży. Wprowadzenie w problem.”

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Wyrach
    Szkoła Podstawowa w Wyrach, ul. Puszkina 10
  • 32 2187244

Galeria zdjęć

bip