Szkoła Podstawowa Gimnazjum

Szkoła Podstawowa

REKRUTACJA

DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

  w Zespole Szkół w Wyrach

Do I klasy Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie miejscowości Wyry:

  1. z rocznika 2009   na podstawie zgłoszenia rodziców
  2. z rocznika 2010 na wniosek rodziców. Wymagane jest zaświadczenie  z przedszkola, że dziecko korzystało
    z wychowania przedszkolnego       w roku szkolnym 2015/2016 lub opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

ZGŁOSZENIA lub WNIOSKI należy złożyć w terminie od 12 marca do 31 marca 2016 r.

Druk ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU do klasy I Szkoły Podstawowej 

ZGLOSZENIE_dziecka_do_I_klasy_Szkoly_Podstawowej(1).doc

WNIOSEK_dziecka_do_I_klasy_Szkoly_Podstawowej.doc 

_____________________________________________________________

          W przypadku wolnych miejsc, będzie prowadzona rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły
(poza miejscowością Wyry)  w następujących terminach:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin           

w postepowaniu rekrutacyjnym

Termin           

w postepowaniu uzupełniającym

1.

Składanie WNIOSKU na wolne miejsca

od 1.04.2016 r.        

do 14.04.2016 r.

od 27.05.2016 r.           

do 1.06.2016 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 12.05.2016 r.     do godz. 15.00.

 7.06.2016 r.         

do godz. 15.00.

3.

Pisemne potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do klasy I

od 12.05.2016 r.    

do 24.05.2016 r.      

do godz. 15.00.

od 7.06.2016 r.

do 10.06.2016 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

27.05.2016 r.          

do godz. 15.00.

5.07.2016 r.          

do godz.15.00

 

Druk WNIOSKU (dla kandydatów spoza obwodu szkoły)

WNIOSEK_o_przyjecie_dziecka_1SP_(1).doc

Kryteria przyjęć (zgodnie z Uchwałą XIII/139/2015 Rady Gminy Wyry z dnia 30 grudnia 2015 r.

punkty

Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia kryterium

1.

Zadeklarowanie zamieszkania dziecka 
w obwodzie szkoły, w tym roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja

10 pkt

Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o zamiarze zamieszkania

 2.

Wykonywanie pracy rodziców lubmopiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły

4 pkt

Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów

 3.

Wcześniejsze realizowanie przez dziecko obowiązku wychowania
przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Wyry i znajdującym się
 w obwodzie szkoły

2 pkt

Informacja w dokumentacji placówki

4.

Spełnianie przez rodzeństwo kandydata obowiązku szkolnego w tej samej placówce

2 pkt

Informacja w dokumentacji szkoły

5.

Odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły, w której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej

1 pkt

Oświadczenie rodziców/

prawnych opiekunów

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Wyrach
    Szkoła Podstawowa w Wyrach, ul. Puszkina 10
  • 32 2187244

Galeria zdjęć

bip