Praca świetlicy Regulamin świetlicy i stołówki Obiady

 

KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_DO_SWIETLICY_SZKOLNEJ_2018-19.docx

KARTA_ZGLOSZENIA_NA_OBIADY_2018-19.docx

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 1. Uczniowie wnoszący opłaty indywidualne.
 2. Uczniowie, których dożywianie dofinansowuje GOPS oraz inni sponsorzy.
 3. Pracownicy zatrudnieni w szkole.
 1. Posiłki wydawane są w godzinach 11.30 do 13.45 wg ustalonego harmonogramu  w czasie trzech przerw:
 • 11.30 – 11.45        
 • 12.30 – 12.45
 • 13.30 – 13.45

 

        4.  Opłatę za obiady należy uiszczać do 15. dnia każdego miesiąca z dołu  (np. za wrzesień płacimy do 15.października) wyłącznie przelewem na nr konta bankowego

27 8435 0004 0000 0020 3788 0002

                Przy braku terminowej wpłaty będą naliczane ustawowe odsetki.

        5.  Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom niespożywającym posiłków.

        6.  Posiłki można spożywać wyłącznie w stołówce.

        7.  W przypadku gdy nieobecność ucznia lub rezygnacja z obiadu  z przyczyn losowych zostaną zgłoszone nie później niż w dniu poprzedzającym nieobecność lub do godziny 9.00 dnia, w którym osoba uprawniona zrezygnowała z posiłku, odpis zostanie uwzględniony. W przypadku odwołania obiadu z przyczyn innych niż losowe lub zdrowotne, nieobecność na obiedzie należy zgłaszać nie później niż dzień wcześniej. Koszt niewykorzystanych obiadów odlicza się przy opłacie za następny miesiąc. Listy odpisów udostępnione będą u pracowników świetlicy.

        8.  W przypadku planowanej nieobecności w szkole (wycieczki, konkursy, zawody) należy zgłosić ten fakt przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.

        9.  Rezygnację z korzystania z obiadów należy zgłosić pracownikowi świetlicy najpóźniej do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąca.

       10. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni, tornistrów przed stołówką.

       11. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawują wychowawcy świetlicy.

       12. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.

       13. W stołówce oraz na stronie internetowej szkoły wywieszony jest aktualny jadłospis na dany dzień.

       14. Treść niniejszego regulaminu została uzgodniona z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wyrach.

       15. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2018.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Wyrach
  Szkoła Podstawowa w Wyrach, ul. Puszkina 10
 • 32 2187244

Galeria zdjęć

bip