Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna

 

 

 

W roku 2013 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną na poziomie szkoły podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych, tj.

 • w klasach I-III i V szkoły podstawowej,

 • w klasach I-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

 • w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

 • klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

 • klasie V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

 • klasie II liceum plastycznego,

 • klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Programem objęci będą także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Pomoc udzielana będzie uczniom :

- kl. I, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 539,00 zł,

- kl. II – III i V , pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 456,00 zł,

- słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenieo potrzebie kształcenia specjalnego.  

 

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

1)      225 zł – dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej;

2)      325 zł – dla ucznia klasy V szkoły podstawowej;

3)      225 zł – dla niepełnosprawnego ucznia klas I -III szkoły podstawowej,

4)      325 zł – dla niepełnosprawnego ucznia klas IV –VI szkoły podstawowej,

5)      350 zł – dla niepełnosprawnego ucznia klas I-III gimnazjum.

 

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

Wniosek składa się w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy Wyry ustaliła termin składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych na rok szkolny 2013/2014 na dzień 5 września 2013r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze środków pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. Przy ubieganiu się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Wnioski można pobrać w sekretariatach Zespołów Szkół w Wyrach i w Gostyni lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Wyry - pobierz TUTAJ.


 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Wyrach
    Szkoła Podstawowa w Wyrach, ul. Puszkina 10
  • 32 2187244

Galeria zdjęć

bip